Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Залуучуудын хөгжил

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 10 их дээд сургууль, коллежд 6680 оюутан залуус суралцаж байна.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

  • Залуучуудын хөгжил, оролцоог хангах талаарх төрийн бодлого, хөтөлбөрийн талаар санал боловсруулах, батлагдсан бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
  • Орон нутгийн салбар, нэгжийг зохицуулалт-арга зүйн удирдлагаар хангаж, бусад байгууллагын уялдаа холбоог зохицуулах, ажлын гүйцэтгэлийн тайланг үнэлэх.
  • Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжсэн нийгмийн орчинг бүрдүүлж, нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэхэд салбар дундын зохицуулалтыг хангах.
  • Залуучуудад чиглэсэн хөтөлбөр, төсөл, үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх.

ШИЙДВЭРЛЭХ АСУУДЛУУД

  • Залуучуудын хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, ажилтнуудын орон тоо, үйл ажиллагааны зардлыг улсын төсөвт тусгах,
  • Залуучуудтай холбогдолтой нэгдсэн мэдээлэл бүхий цахим хуудсыг хөгжүүлэх, олон нийтэд сурталчлах,
  • Төрийн болон ТББ-уудын уялдаа холбоог бэхжүүлэх.

 

 

Page 8 of 8
Top
Скачать шаблон Joomla с JooMix.org