Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Зорилт

 Зорилт

 

2017-2020 он хүртэл стратегийн дараах зорилтыг  дэвшүүлж байна. Үүнд:

 

1. Төрийн захиргааны манлайллыг хангах, захиргаа хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх, гадаад дотоод түншлэл хамтын ажиллгааг өргөжүүлэх, олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааг зохион байгуулах

 

2. Гэр бүлийн талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомж, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, салбар дундын зохицуулалтыг хангах

 

3. Хүүхдийн эрхийг хангах, хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлэх, сурталчлах, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих

 

4. Залуучуудын хөгжил, оролцоо, манлайллын талаарх төрийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах, өсвөр үе залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжсэн нийгмийн орчин бүрдүүлж, салбар дундын зохицуулалтыг хангах

 

5. Үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ үнэлгээний тогтолцоог төлөвшүүлэх, статистик тоон үзүүлэлт бүхий гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг  хянах

 

 

Top
Скачать шаблон Joomla с JooMix.org